Αποστολή - Σκοπός

Αποστολή - Σκοπός

Το «Εργαστήριο Λογιστικής» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ιδρύθηκε με το  αποτελεί εξέλιξη του εργαστηρίου Λογιστικής το οποίο είχε ιδρυθεί με το Φ.Ε.Κ. 836 /τ.Β/30.3.16 στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Eκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες

Το «Εργαστήριο Λογιστικής» εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία: (α) της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Λογιστικής Τυποποίησης και Λογιστικών Αρχών, (β) της Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης, (γ) της Λογιστικής Εταιρικών Επιχειρήσεων, Ομίλων και Πολυεθνικών, (δ) της Φορολογίας και Ελεγκτικής (ε) των Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής (στ) Λογιστικής του Δημοσίου τομέα και των ΜΚΟ και (ζ) των Ειδικών-Κλαδικών Λογιστικών και Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης (Integrated Reporting).

Στόχος των ανωτέρω, είναι η συνεχής βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και, ταυτόχρονα, η συμβολή της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής στη χώρα.

Αποστολή

Το «Εργαστήριο Λογιστικής» έχει ώς αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
2. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή συναφών μελετών στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
4. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
5. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας.
6. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε μορφής οργανισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
8. Την διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με α) το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, β) Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών γ) με φορείς κοινωνικούς, παραγωγικούς, εκπαιδευτικούς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς, εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων ή προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
9. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.
10. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε επιστημονικές διαγωνιστικές διαδικασίες, και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
11. Την προβολή των επιτευγμάτων του εργαστηρίου και γενικότερα του τμήματος μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης, διεθνών συνεργασιών, και πρόσκλησης Ελλήνων και αλλοδαπών αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

Προσωπικό

Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από Μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων του οικείου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Ερευνητές Α, Β και Γ Βαθμίδας Ερευνητικών Κέντρων, με την επιφύλαξη της §4 του άρθρου 28 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/04.08.2017), των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την §5 του άρθρου 28 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017). Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, και φοιτητές του Τμήματος που συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Εργαστήριου καθώς και διοικητικό προσωπικό που στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας του Εργαστηρίου και την εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων.

Δήλωση ενδιαφέροντος;

Επικοινωνήστε με την γραματεία του τμήματος.

Για εγγραφές, αλλαγές, δηλώσεις μαθημάτων ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την φοίητή σας στο τμήμα.

Διοίκηση & Αρμοδιότητες

1. Στο Εργαστήριο Λογιστικής προβλέπονται οι ρόλοι του Διευθυντή, του Διαχειριστή, και του Υπεύθυνου εργαστηριακού μαθήματος.
2. Το Εργαστήριο Λογιστικής διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το όποιο ανήκει το Εργαστήριο και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο συναφές με εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ του εργαστηρίου, ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
3. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής αρμοδιότητες: ο συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εργαστηρίου εγγράφου.
4. Ο Διαχειριστής είναι μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου της κατηγορίας που περιγράφεται στο στοιχείο β) του άρθρου 5 του παρόντος και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος χωρίς χρονικούς περιορισμούς για τη θητεία του. Με τεκμηριωμένη εισήγηση, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου μπορεί να αιτηθεί την αλλαγή του Διαχειριστή. Οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή περιλαμβάνουν: α) Την μέριμνα για την πιστή τήρηση των διαδικασιών και την τήρηση των βιβλίων και των εντύπων του εργαστηρίου. β) Τη συνεργασία με τους Υπευθύνους των εργαστηριακών μαθημάτων και την από κοινού φροντίδα για την καλή λειτουργία του εργαστηρίου και την διαρκή αναβάθμισή του. γ) Τη συνεργασία με τους τεχνικούς για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της υποδομής του εργαστηρίου. δ) Την επίβλεψη των βιβλία καταγραφής εξοπλισμού, συντήρησης και του βιβλίο του εργαστηρίου τα οποία και υπογράφει ανά τακτά χρονικά διαστήματα εγκρίνοντάς τα. ε) Την μέριμνα για την εγκατάσταση, απεγκατάσταση, και ενημέρωση υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπευθύνων εργαστηριακών μαθημάτων.
5. Ο Υπεύθυνος εργαστηριακού μαθήματος μπορεί αν είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ ή συνεργάτες στον οποίους έχει ανατεθεί το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος που διδάσκεται στο εργαστήριο και δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέλος του Εργαστηρίου. Στις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους είναι: α) Η ενημέρωση των συνεργατών τους για τη λειτουργία του εργαστηρίου και το λογισμικό που εξυπηρετεί τις ανάγκες του μαθήματός τους. β) Να εφιστούν την προσοχή των συνεργατών τους στην πιστή τήρηση των οδηγιών του κανονισμού αυτού. γ) Η ευθύνη για ό,τι συμβεί στον χώρο του εργαστηρίου κατά τη διάρκεια μαθήματός τους σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος. δ) Να ενημερώνουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα τον Διαχειριστή για τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των μαθημάτων τους ώστε αυτοί να εγκαθιστούνε τα απαραίτητα λογισμικά και να ρυθμίζουν τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες τους. ε) Η συνεργασία με τον Διαχειριστή του Εργαστηρίου και από κοινού φροντίζουν για την καλή λειτουργία του εργαστηρίου και την διαρκή αναβάθμισή του.

Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας). Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τον εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των συναφών δράσεων. Το Τμήμα δύναται να ανακτήσει χώρο εγκατάστασης που έχει παραχωρηθεί στο Εργαστήριο, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή μετά από 12 μήνες από κοινοποίηση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, για κάθε κατηγορία εργαζομένων.
3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
6. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
7. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.
8. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΕΔΙΠ και (ΕΤΕΠ) την υποστήριξη του εργαστηρίου.

Έσοδα

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους πόρους οι οποίοι μπορούν να προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Π.δ. 159/1984: προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς και σύμφωνα με την §10 του άρθρου 28 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017).

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος για τους σκοπούς του εργαστηρίου, και

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης.

7. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Τηρούμενα βιβλία

Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από το εργαστήριο είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης– εξερχόμενης αλληλογραφίας, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Λογιστικής» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το διακριτικό του τίτλο. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του/της Διευθυντή/τριας του εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του τμήματος που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια στρόγγυλη σφραγίδα με αυτή του τμήματος και την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακριτικού τίτλου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.