Διεθνές πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Καβάλα
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ερευνητικό Εργαστήριο Λογιστικής

Το ταξίδι στην έρευνα

Αποκτήστε πολύτιμη γνώση και εμπειρία

Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή συναφών μελετών στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.

Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.

Ενημερωθείτε σχετικά...

Το πανεπιστήμιο

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διεθνοποίηση, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία

Το τμήμα

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ένα διαχρονικά μεγάλο τμήμα με μακροχρόνια παρουσία στο πρώην ΤΕΙ Καβάλας και νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο.

Μοντέρνοι μέθοδοι διδασκαλίας

Σίγουρη επιτυχία

Όλος ο κόσμος, σε ένα εργαστήριο!

Με φοιτητές από όλο τον κόσμο...

Δήλωση ενδιαφέροντος;

Επικοινωνήστε με την γραματεία του τμήματος.

Για εγγραφές, αλλαγές, δηλώσεις μαθημάτων ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την φοίητή σας στο τμήμα.

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις